6 ธันวาคม 2022

บุคคลากร

นางวินา ปุย

เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส

นางสาวปาจรีย์ โคตรบัญชา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางจิรพรรณ  ลำพรหมสุข

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอลิตา  เบี้ยขาว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอัฟนาน  ยีดิง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสุนิศา ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเจะยาลีฮา เจ๊ะนิ

พนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนาซือเราะ สาและ

พนักงานบริการทั่วไป