1 เมษายน 2023

บุคคลากร

นายซูไฮดี บาซอ

เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส

นางสาวปาจรีย์ โคตรบัญชา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางจิรพรรณ  ลำพรหมสุข

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสุทธิวรรณ  จำรัสศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอัฟนาน  ยีดิง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายโสฬส บกสวาทชา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสุนิศา ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นางสาวเจะยาลีฮา เจ๊ะนิ

พนักงานเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนาซือเราะ สาและ

พนักงานบริการทั่วไป